Huurvoorwaarden

ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR 

 • De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het de huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd.   

 • Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan de verhuurder.  

 

     ARTIKEL 2 VERLENGING VAN DE HUURPERIODE  

 • Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het verhuurbedrijf op de van te voren afgesproken plek terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.  

  

     ARTIKEL 3 OVERSCHRIJDING VAN DE HUURPERIODE  

 • Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventuele verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief B.T.W.) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.  

 

ARTIKEL 4 BETALING  

 • De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huursom, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig ingeleverd is.

 • In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd. 

 • Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van de verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. B.T.W.), met een minimum van € 75,- (excl. B.T.W.)  

 

ARTIKEL 5 GEBRUIK VAN HET VOERTUIG  

 • Huurder dient op zorgvuldige wijze met voertuig om te gaan en ervoor zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.  

 • Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan nmaken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen, huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.  

 • Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen. 

 • Huurder dient er op toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.  

 • Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.  

 • Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.  

 • Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.  

 • Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of   betrouwbaarheidsproeven te houden.  

 • Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten Terschelling te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.  

 • Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan verhuurder aan te bieden. 

 • Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van de verplichting   kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.  

 • Het is de huurder VERBODEN gebruik te maken van onverharde paden zowel het strand.  

 • Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. 

In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.       
     ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR SCHADE 
 • Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.  

 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.  

 • Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij; •  de schade is ontstaan tijdens en ten gevolg van handelen of nalaten in strijd met artikel 5. •  de schade is ontstaat ten gevolg van gebruik van het voertuig op onverhard terrein en/of strand, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is; •  de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder. •  het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd. •  het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepalingen uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden. •  de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd. 

 

 •  de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen. •  De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.  

 

ARTIKEL 7 HERSTELLINGEN VAN HET VOERTUIG  

 • De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.  

 • Herstelling dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden, na overleg met verhuurder, te worden verricht door een erkend garagebedrijf.  

 

ARTIKEL 8 GEBREKEN AAN HET VOERTUIG EN AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER  

 • Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.  

 • Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijs mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen.  

 • In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.  

 • Verhuurder is slechts aansprakelijk voor de schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen. 

 

ARTIKEL 9 BESLAG OP HET VOERTUIG  

 • Ingeval van administratief -, civiel - of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten. 

 

               ARTIKEL 10 VAN OVERHEIDSWEGE OPGELEGDE SANCTIES EN MAATREGELEN  

 • Voor rekening van huurder zijn de sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. 

 

              ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR GEDRAGINGEN OF NALATIGHEDEN VAN ANDEREN  

 • Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder en passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van de huurder hadden.  

 

               ARTIKEL 12 ONTBINDING VAN DE HUUR  

 • Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst. 

 

 ARTIKEL 13 ANNULEREN VAN RESERVERING

Mocht uw bezoek onverhoopt niet door kunnen gaan op wat voor reden dan ook. Dan zijn dit onze annulering voorwaarden. 

* tot 7 dagen voor de huurdatum is annuleren mogelijk. De kosten zijn dan 10% van de huursom, met een een minimum van €15 euro. 

* binnen 6 dagen voor de huur datum krijgt u 50% retour. 

* Als u 1 dag van te voren (of op de huurdatum zelf) annuleert is teruggave niet mogelijk.

 

              ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER ONDER DE LEEFTIJD VAN 25     JAAR  

 • Het is de huurder niet toegestaan de auto te (laten) gebruiken door een bestuurder waarvan de leeftijd niet tenminste 25 jaar is. 
ARTIKEL 15 ANNULEREN TIJDENS CORONA-PERIODE
 • Wanneer u annuleert, wordt de reserveren kosteloos verplaatst. Dit mag ook naar volgend jaar of eventueel nog later. Uw reservering blijft ten alle tijden nog in te halen. Wanneer u meerdere dagen heeft gereserveerd, mag u dit ook verplaatsen naar verschillende losse dagen.